Ẩn
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Tài khoản
Mật khẩu
Quên mật khẩu
Thành viên mới
HOTLINE
(08) 3719 2513
LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nóng > Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.
Tin tức nóng


Nếu doanh nghiệp đồng thời sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được tính như thế nào? 

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 9, Điểm a sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

Căn cứ theo các quy định trên thì:

– Nếu cơ sở kinh doanh hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT.

– Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì:

+ Hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo công thức:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = ( Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT + Doanh thu hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) / Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp thuế GTGT x Thuế GTGT đầu vào trong kỳ

+ Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ theo tháng, quý

 Ví dụ

Hàng quý:

– Số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong quý 1 là 4.000.000 đồng

Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong quý 1 là: 500.000.000 đồng.

Tổng doang thu hàng hóa bán ra trong quý 1 :  1.500.000.000 đồng

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ quý 1

= (500.000.000/ 1.500.000.000) x 4.000.000 = 1.333.600 đồng.

- Các quý khác tính tương tự như trên

 Cuối năm tổng hợp như sau:

Giã sử

Số thuế GTGT của hàng hóa mua vào trong năm:  40.000.000 đồng

Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT trong năm:  10.000.000.000 đồng

Tổng doanh thu hàng hóa bán ra trong năm:  12.000.000.000 đồng

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm:

= 10.000.000.000 / 12.000.000.000 x 40.000.000 = 33.336.000 đồng

+ TH1: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm ( 4 quý công lại) : 30.000.000 đồng ( Nhỏ hơn khi tính phân bổ lại cho cả năm)

Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh tăng số tiền thuế còn được khấu trừ 3.336.000 đồng (33.336.000 – 30.000.000)  vào chỉ tiêu [38] vào tờ khai quý 4

+ TH2: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ trong năm ( 4 quý công lại): 37.000.000 đồng  ( Lớn hơn khi tính phân bổ lại cho cả năm)

Khi đó doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh giảm số tiền thuế còn được khấu trừ 3.664.000 đồng (33.336.000 - 37.000.000 ) vào chỉ tiêu [37] vào tờ khai quý 4

                                                                     Ngày 04 tháng 07 năm 2015
                                                                         Bộ phận tư vấn pháp lý

 

  • TIN TỨC NÓNG