Ẩn
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Tài khoản
Mật khẩu
Quên mật khẩu
Thành viên mới
HOTLINE
(08) 3719 2513
LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nóng > Nhà đầu tư nước ngoài có được góp thêm vốn vào doanh nghiệp ngoài phần vốn điều lệ đã góp không?
Tin tức nóng


Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn và được ghi vào trong Điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại khoản 9 Luật Đầu tư, vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo các quy định trên thì vốn điều lệ là vốn được ghi vào Điều lệ doanh nghiệp và được quy định tại phần đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp gắn với dự án đầu tư tại Việt Nam. Vốn đầu tư được quy định đối với từng dự án đầu tư của doanh nghiệp, trong đó có phần vốn góp của các nhà đầu tư cho dự án.

Tại Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam cũng đã hướng dẫn cụ thể việc ghi vốn điều lệ của doanh nghiệp, vốn đầu tư và vốn góp của dự án.

Cần phân biệt hai khái niệm (1) vốn điều lệ và tổng vốn đầu tư của dự án; (2) vốn góp vào vốn điều lệ doanh nghiệp và vốn góp để thực hiện dự án, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp đồng thời thực hiện nhiều dự án.

Theo các quy định tại Luật Đầu tư và Pháp lệnh quản lý ngoại hối, nhà đầu tư có quyền chuyển vốn và tài sản hợp pháp vào Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư. Do vậy, việc nhà đầu tư chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam phần chênh lệch giữa vốn đầu tư và vốn điều lệ đã được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư là phù hợp với nguyên tắc nêu trên và các quy định hiện hành về vốn điều lệ và vốn đầu tư mà không cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư muốn chuyển thêm vốn góp cho dự án từ nước ngoài vào Việt Nam mà số vốn góp này vượt quá mức vốn góp của dự án quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, tăng vốn góp vào dự án.

  • TIN TỨC NÓNG