Ẩn
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Tài khoản
Mật khẩu
Quên mật khẩu
Thành viên mới
HOTLINE
(08) 3719 2513
LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ > Tin tức > Tin tức nóng > Các khoản thu nhập nhận được từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng đối với các loại động sản là tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác không phải đăng ký quyền sở hữu có phải nộp thuế TNCN?
Tin tức nóng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3471/TCT-TNCN
V/v xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Ông Đặng Tuấn Phong

Địa chỉ: Số 806/A 16 đường 30/4, phường 11, thành phố

Vũng Tàu, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7517/VPCP - KSTT ngày 18/7/2017 do Văn phòng Chính phủ chuyển về việc xử lý phản ánh, kiến nghị đề xuất của ông Đặng Tuấn Phong về Chính sách Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 đến Khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 được Quốc Hội khóa 12, kỳ họp thông qua ngày 21/11/2007 quy định 10 khoản thu nhập thuộc diện phải nộp thuế TNCN, trong đó, quy định các tài sản là bất động sản và động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng phải nộp thuế TNCN.

Tại Khoản 1 đến Khoản 14 Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 được Quốc Hội khóa 12, kỳ họp thông qua ngày 21/11/2007 quy định 14 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế TNCN, trong đó, quy định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 được miễn thuế TNCN.

Tại Điều 3 và Điều 4 Luật Thuế TNCN không quy định các tài sản là động sản như: tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác (là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu) thuộc đối tượng chịu thuế TNCN và thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN. Do đó, các khoản thu nhập nhận được từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng đối với các loại động sản là tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác không phải đăng ký quyền sở hữu không thuộc diện phải nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Đặng Tuấn Phong được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ Pháp chế (TCT);

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 


 


Lý Thị Hoài Hương

 

  • TIN TỨC NÓNG